Ochrona danych osobowych – doradztwo

Doradztwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Wdrażanie w firmach procedur Ochrony Danych Osobowych zgodnych z RODO (GDPR). Wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa, stały nadzór nad przestrzeganiem Polityki Bezpieczeństwa w firmie (podmiocie, organizacji, placówce publicznej), przygotowanie stosownej dokumentacji, procedur, upoważnień, zgód, wykazów, ewidencji, itp.
Stałe wsparcie Administratorów Danych Osobowych (właścicieli firm, członków zarządu, burmistrzów, wójtów, itp.)

 

Zakres świadczonych usług:

Przeprowadzanie wstępnego audytu w organizacji, placówce, a w tym:

 • audyt dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosowanych w organizacji procedur;
 • sprawdzenie zgodności dokumentacji z obowiązującym prawem;
 • weryfikacja czy przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, w tym danych zwykłych i wrażliwych;
 • sprawdzenie spełniania wszystkich obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych;
 • weryfikację zakresu i celów przetwarzania danych;
 • weryfikację poprawności danych pod kątem celu ich przetwarzania;
 • sprawdzenie systemu techniczno-organizacyjnego ochrony danych osobowych;
 • analizę zabezpieczenia infrastruktury informatycznej zarówno fizycznej jak i logicznej;
 • analizę polityki bezpieczeństwa, kopii zapasowych, zarządzania uprawnieniami użytkowników systemów;
 • analizę poziomu bezpieczeństwa zbiorów danych przetwarzanych w formie elektronicznej;
 • sprawdzenie funkcjonalności aplikacji i poziomu ich zabezpieczeń;
 • analizę poziomu zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie tradycyjnej (papierowej);
 • weryfikację poziomu wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;
 • sprawdzenie umów pod kątem potrzeby uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • opracowanie końcowego raportu z audytu zawierającego wytyczne do realizacji w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Ochrony Danych Osobowych, w tym przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym wraz z wymaganymi załącznikami i formularzami.

Prowadzenie rejestru Zbiorów Danych Osobowych w organizacji i ewentualna rejestracja zbioru danych do GIODO.

Prowadzanie stałego audytu Zbiorów Danych.

Prowadzanie okresowych kontroli przestrzegania procedur bezpieczeństwa danych.

Opracowywanie okresowych raportów.

Organizacja szkoleń dla Administratorów Danych Osobowych i pracowników przetwarzających dane osobowe.

Przygotowanie wniosków do GIODO.

Przygotowanie i prowadzenie ewidencji upoważnień, oświadczeń, umów powierzenia (poufności).

Stały nadzór nad przestrzeganiem procedur Polityki Bezpieczeństwa w firmie (organizacji).

Stały nadzór nad wypełnianiem obowiązku informacyjnego i innych obowiązków wynikających z RODO (GDPR).

 

Informacje dodatkowe:
Umowa o świadczenie usług.
Miesięczna opłata ryczałtowa za wykonywane usługi.